GİZLİLİK POLİTİKASI

TARAFLAR:
KURUM : KUANTUM SİBER GÜVENLİK, YAZILIM, İNTERNET, BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SAN.TİC.A.Ş.
ADRES : Çınartepe Mah. Adnan Menderes Cad. No: 91-C Teknopark Zonguldak

KURUM ve FİRMA işbu politikada ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak ifade edilecektir.
Taraflar aralarında kurmaya niyetlendikleri ve/veya kurulan ticari ilişki ve iş girişimleri kapsamında yer alan
amaçları doğrultusunda, yazılı ve sözlü olarak bilgi alışverişinde bulunacaklardır.
İşbu Politika, taraflar arasındaki bilgi alışverişi esnasında gizli tutulması gereken bilgileri tanımlamak ve bu
bilgilerin korunmasına yönelik olarak tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini tesis etmek amacıyla
akdedilmektedir.

1.TEBLİGAT ADRESLERİ

Yukarıda yazılı adresler, işbu politikanın uygulanmasında, tarafların kanuni tebligat adresleri olarak kabul edilecektir. Taraflardan birinin tebligat adresinde değişiklik olması halinde, yeni tebligat adresi diğer Tarafa bir hafta içerisinde yazılı olarak bildirilecektir. Adres değişikliğinin, belirlenen sürede bildirilmemesinden dolayı oluşabilecek yükümlülüklerden, adresi değişen Taraf sorumludur.

İşbu Politikaya uygun olarak verilmesi gerekli veya verilmesine izin verilen her türlü bildirim, talep, istek, ihtarlar ve diğer bildirimler, işbu politikada belirtilen Taraf adreslerine teyitli faks ve iadeli taahhütlü mektup yolu ile belirtilen Taraflara ait adreslere yazılı ve Türkçe yapılır. Tarafların bu ihtarları aldığı tarih, ihtarın yapıldığı tarih olarak kabul edilir.

2.TANIMLAR

İşbu politikada yer alan hususların tanımları aşağıda yazılı olduğu şekilde yapılmakta olup, politikanın uygulanmasında ve yorumunda başka bir anlama gelmeyeceği kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir. KURUM Proje süresince, FİRMA ’nın yapacağı açıklamalarda ve vereceği bilgilerde kendisine ait birtakım Gizli ilgileri
FİRMA ile paylaşabilecektir. Şöyle ki;

Gizli Bilgi: Gizli Bilgi, ifşa eden (açıklayan) Tarafın kendisi, kendisine bağlı teşebbüsleri, ortaklıkları, iştirakleri, şirketleri, acentaları ya da çalışanları tarafından diğer Tarafın kendisi, kendisine bağlı teşebbüsleri, ortaklıkları, iştirakleri, şirketleri, bayileri, acentaları ya da çalışanlarına açıklanan her türlü fikir, iş, metod, altyapı, ilerleme ve ticari sır ya da yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü yenilik ve tarafların arasındaki ticari ilişki esnasında öğrenecekleri yazılı veya sözlü tüm ticari, mali teknik bilgiler, bir tarafın telif hakkı, ticari sır veya diğer hukuki korumalar için uygun olsun olmasın, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte her türlü iyileştirme fikri, yöntem, iş ve her türlü yenilik dâhil kendisinin yazdığı, bulduğu, geliştirdiği, yapmayı planladığı, ya da uygulamaya dönüştürdüğü, (bunlar ile sınırlı olmamak ile birlikte altyapı bilgileri, süreçler, modeller, reklâm, ambalajlama ve pazarlama planları, ürün planları, teknik planlar, iş stratejileri, stratejik ittifaklar ve ortaklar, mali bilgiler, fiyatlandırmalar, ürün ve servislere ait veriler, her türlü yöntem ve süreçler, veriler, personel bilgileri, ticari sırlar, şartnameler, bir tarafın diğer tarafa teslim ettiği her türlü doküman, malzeme ve medya dâhil,) yöneticileri, temsilcileri ve çalışanları vasıtasıyla diğer tarafın yöneticileri ve çalışanları veya temsilcilerine ifşa ettiği her türlü şifahi, yazılı, grafik veya makinede okunabilir bilgi, iş ve sair planları kapsayacak, gizli bilgi ve verilerin yazılı olarak gizli veya müseccel olduğu belirtilmese dahi, gizli bilgi olarak kabul edilecektir.

Ayrıca taraflar arasında mübadele edilebilecek “Gizli Bilgi”, bunların sahibi olan tarafın, kimliğinin belirlenmesine yarayacak ve bununla birlikte herhangi bir sınır getirilmeksizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamına girecek olan kişiyi korumaya yönelik bilgi içeren tüm veriler de gizli bilgi olarak kabul edilecek ve bu bilgilerin saklı tutulması için ilgili kanunun maddeleri yerine getirilecektir. Paylaşılan kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, işleme amacı ve süresi ile bağlantılı sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep ettiğimiz ve bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, yine işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, yeniden düzenlenecek, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılabilecek ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebilecektir. KVKK’ya uygun olarak, işbu metinde yer alan işlenme ve aktarılma amacına, toplanma yöntemine, hukuki sebebine, toplanma faaliyetine uygun şekilde, hizmet amaçlarımız, yasal yükümlülüklerimiz ile bağlantılı şekilde işlenebilecek, yurt içinde veya yurtdışında bulunan üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanabilecek, profilleme için kullanılabilinecek ve sınıflandırılabilinecektir. Yine işbu politika ile KVKK kapsamındaki haklarınız hususunda bilgilendirilmeniz amaçlanmaktadır.

Gizli Bilgi Tanımına Girmeyen Bilgiler: Tarafların birisi tarafından gizli tutma yükümlülüğüne tabi olmaksızın daha önceden bilinen bilgiler, Taraflardan birinin kusuru söz konusu olmaksızın kamuya mal olmuş bilgiler, tarafların gizli olmadığını yazılı olarak beyan ettikleri bilgiler, gizli bilgi tanımına girmez.

3.POLİTİKANİN KONUSU VE AMACI

İşbu Politikanın konusu, tarafların ileride aralarında imzalanması söz konusu olabilecek politikanın ve protokolün akdedilmesi amacı ile görüşmelerde bulunulması esnasında, Tarafların karşılıklı olarak birbirlerine ifşa ettikleri ve/veya verdikleri bilgilerin, işbu politikada belirtilen/tanımlanan şart ve hükümler dairesinde gizli tutulmasını ve üçüncü şahıs ve şirketlerin öğrenmemesini sağlamak amacını temin etmektir. Bununla birlikte 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa giren kişisel verilerinizde iş bu politika metni ile yine aynı kanunun 4. Maddesinde belirtilen hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesine uygun bir şekilde belirli bir amaç çerçevesinde sınırlı ve ölçülü olarak işlenecektir. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri içerisinde de bu veriler korunacaktır.

4. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Taraflar;

 • İşbu politika konusu gizli bilgiyi büyük bir gizlilik içinde korumayı, herhangi bir 3. kişiye karşı, akidin bilgisi dışında vermemeyi, doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı,
 • Kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdikleri özenin aynısını diğer Tarafın gizli bilgilerini korumakta da göstermeyi,
 • Zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgiyi öğrenmesi gereken çalışanlarına bu bilgiyi verebilecekleri gibi bilginin gizliliği hususunda da çalışanlarını ve o an veya daha sonra Taraflarca beraber yapılacak çalışma esnasında diğer Tarafın içinde bulunan alt yüklenicilerinin çalışanlarını uyarmayı, yurt içi/yurtdışı iştiraklerine/bağlı ortaklıklarına, hizmet alınan ve verilen yurt içi/ yurtdışı kuruluşlara mevzuata uygun şekilde KVKK Kanunu’nun 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde diğer üçüncü kişilere aktarılabilecektir.
 • Çalışanlarının işbu politika yükümlülüklerine aykırı davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacağını,
 • Normal çalışma şartlarında ulaşılamayacak, uzmanlık ya da teknik bilgi beceri gerektiren bilgilerin, akide bir tutanak eklemek sureti ile teslimi hususunda anlaşabileceklerini,
 • Çalışmaları açısından büyük önem arz eden hususlarda özen göstermeyi,
 • Diğer Tarafa gönderdikleri dijital imzalı elektronik postaların ve postaların ilgili kanun uyarınca kesin delil niteliğinde olduğunu,
 • Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı veya idari ya da yargısal mercilerin talebi gereğince yetkili makamlara açıklanması gereken bilgiler hususunda, bilgiyi açıklayan Tarafın çekince hakkı bulunuyorsa bunu kullanabileceğini veya bilgiyi açıklayacaksa da diğer Tarafı, bu bilgiyi yetkili merciye vereceği hususunda haberdar edeceğini,
 • Taraflar kendi gizli bilgisinin tamlığı, doğruluğu, kesinliği hakkında bir garanti veremiyorsa bu nedenle kendi ihmal, hata ve kusurundan dolayı bir hak talebinde bulunamayacağını,
 • Gizli bilgi niteliği taşıyan bilgiyi Tarafların yazılı izni olmadan kopyalayıp saklayamayacağını,
 • Bir Tarafın, ifa edilen iş için diğer Tarafa ifşa ettiği bilginin, gizli bilgi olacağını,
 • Tarafların ifşa ettiği gizli bilgiler ile ilgili olarak işbu politikada belirtilen kurallara uyması, uyulmaması halinde de yaptırımların belirlenmiş olduğunu kabul edeceğini,
 • Önceden Tarafların yazılı iznini almadan bu anlaşmanın yapılmasına neden olan görüşmeleri veya anlaşmanın kapsamındaki görüşmeleri, pazarlıkları veya bu anlaşma uyarınca temin edilmiş olan gizli bilgileri, yasaların zorunlu kıldığı ve kabul edildiği durumlar dışında herhangi bir şekilde dağıtmayacağını, ifşa etmeyeceğini, halka açıklamayacağını, basın bültenine konu etmeyeceğini, reklâm konusu yapmayacağını,
 • Bir Taraf çalışanlarının, diğer Tarafta yapılacak çalışmalarında, çalışanları tarafından ifade edilen veya yazılı olarak belirlenmiş, iç kurallarına uyacağını, Gayri kabulü rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Bununla birlikte paylaşılan tüm kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 12.gereğince, gizlilik ilkelerine riayet edilerek saklanacaktır. Kişisel veriler yetkisiz kişilerce erişilmesine, hukuka aykırı olarak verilerin işlenmesine karşı her türlü teknik ve idari tedbiri koruma sağlanacaktır.

5. POLİTİKANIN ESASLARI

Alınması Gerekli Olan Önlemler

 • Eğer Taraflardan biri, diğerinin gizli bilgisi hakkında yetkisiz bir ifşanın varlığına yol açtığından haberdar olursa derhal ve yazılı olarak bu yetkisiz ifşa hakkında diğer Tarafı bilgilendirir ve bu sebeple maruz kalacağı zararları azaltmak için elinden gelen tüm gayreti gösterir. Bir tarafın gerek kendiliğinden gerekse diğer tarafın bildirimi üzerine bu ifşanın varlığını öğrenmesinden itibaren ve masrafları diğer tarafa ait olmak kaydı ile kanunlarda belirtilen tüm yollara başvurabileceği gibi, maruz kaldığı her türlü zarar ve ziyanın tazminini de talep edebilir. Bu talebe konu zarar ve ziyanın yasal olarak kanıtlanmasından sonra ifşaya sebep olan taraf, diğer tarafın bu sebeple maruz kaldığı tüm zarar ve ziyanı karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • İfşaya İzin Verilmesi İşbu politikadaki herhangi bir Taraf, kanunda açıkça belirtilen haller dışında, politika konusu bilgiyi herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtamaz, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtası ile açıklayamaz, reklâm amacı ile kullanamaz, ifşa edemez ve rekabet yasağına aykırılık ile Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na muhalefet yaratacak şekilde kullanamaz. Yukarıda ifade edilen sır saklama yükümlülüklerinin tek istisnası, bilginin sahibi olan Tarafın yazılı izni ile söz konusu bilgilerin açıklanmasıdır.
 • Kişisel veriler ise sadece 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun hallerde aktarımı yapılacaktır.
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre de Gizli Bilgilerin ifşa edildiğinin veya kullanıldığının ortaya çıkması halinde olan taraf olan veri sorumlusu daha başka açıklama yapılmasını veya kullanımı önlemek için gayret sarf edecektir. Bununla birlikte alınan kişisel bilgiler politikanın gerektirdiği kapsamda yalnızca bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işleneceği taraflarca taahhüt edilir. Aksi takdirde veri sorumlusu, ilgili kişinin uğradığı zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

6.POLİTİKA HAKLARI

İşbu Politika hükümlerinden biri veya birkaçı, herhangi bir hukuksal düzenleme nedeni ile geçersiz hale gelmesi sonucu hukuki veya fiziki imkânsızlık ya da yokluk nedeni ile uygulanamaz hale geldiğinde, diğer hükümlerin geçerliliği ve yürürlüğüne halel gelmeyecektir. Politikada tanımlı Taraflardan birinin, işbu Politikada kendisine tanınan hakkını veya yetkisini kullanmaması veya ertelemesi, işbu politikadaki herhangi bir haktan vazgeçtiği anlamına gelmez veya bu hakkın daha sonra kullanılmasının veya işbu Politikanın müteakip ihlallerinde diğer, hak ve yetkilerin kullanmasına engel teşkil etmez. İşbu Politikanın ihlalinden ya da herhangi bir şart ya da koşulunun yerine getirilmemesinden doğan herhangi bir hak ya da talepten feragat, işbu Politikadan ya da işbu Politikanın herhangi bir diğer ihlali ya da herhangi diğer şart ya da koşulunun yerine getirilmemesinden doğan herhangi bir hak ya da talepten vazgeçilmesi olarak yorumlanmayacaktır. Yazılı olarak yapılmayan ve feragati yapan Taraf adına imzalanmayan hiç bir feragat geçerli olmayacaktır.

7.POLİTİKADA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

İşbu Politikada, politikanın yürürlük süresi içerisinde, politikanın kapsamının genişletilmesi veya daraltılması veya herhangi bir nedenden dolayı meydana gelebilecek değişikliklerin politikaya yansıtılabilmesi amacı ile Tarafların mutabakatı ile politika üzerinde değişiklik yapılabilecektir. Yapılan değişikliklerin geçerli olabilmesi için her iki tarafın da yetkilisinin yazılı onayı veya parafı yeterlidir.

8. GİZLİLİK VE SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Taraflar, karşı tarafın yazılı onayı olmadan, bilgilerini yazılı, sözlü ve/veya elektronik ortamda üçüncü kişilerle paylaşmama yükümlülüğüne tabidir. Herhangi bir tarafın sağladığı Gizli Bilgiler, diğeri tarafından gizli tutulacak ve sadece bu Politika kapsamında kullanılacak olup Gizli Bilgiyi veren Tarafın önceden yazılı izni olmaksızın başka bir amaç için kullanamayacaktır. Taraflar, Gizli Bilgileri sadece kendi çalışanlarından, Politikada izah edilen işlerde bu bilgiye ihtiyacı olacak personeline açıklayabilecektir. Taraflar, böyle bir bilgi açıklamasından önce bilginin açıklanacağı personele veya kişiye Politikanın özellikle gizliliğe ilişkin olduğu ve bu maddenin kendisine yüklediği yükümlülüklerle ilgili bilgi ve talimatı verecektir. Gizlilik konusu bilgilerin yürürlükte olan kanunlar veya mahkeme kararına dayanarak talep edilmesi halinde bu bilgilere sahip olan Taraf, diğer tarafa bu bilgilerin gizliliği konusunda gerekli uyarıları yapılacaktır. FİRMA, KURUM bünyesindeki alt yüklenici ve diğer personel de bu madde içinde belirtilen kural ve kısıtlamalara dâhil edilir. Belirtilen bu personel, yapılan çalışmalar çerçevesinde kullanılan, ortaya çıkan ve gizli olarak nitelendirilen bilginin aynı şekilde korunmasından yükümlüdür. Yukarıda belirlenen şartların ihlali halinde, ihlale uğrayan tarafın tüm maddi, manevi tazmin haklarını ihlale sebep olan taraftan talep etme ve politikayi fesih hakkı, saklı tutulur.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre de taraflar mevzuatın 12.maddesine uygun olarak bu bilgileri saklayacak ve yine mevzuatın 8.ve 9. Maddeleri uyarınca gerekli kurum ve kuruluşlara bilgi aktarımı sağlanacaktır. Gizli Bilgilerin ifşa edildiğinin veya kullanıldığının ortaya çıkması halinde taraf olan veri sorumlusu daha başka açıklama yapılmasını veya kullanımı önlemek için gayret sarf edecektir. Bununla birlikte alınan kişisel bilgiler politikanın gerektirdiği kapsamda yalnızca bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işleneceği taraflarca taahhüt edilir.

9.CEZAİ ŞART

Taraflar, işbu politikada yer alan yükümlülüklerin kendileri tarafından ihlali halinde, diğer tarafın, ihlal nedeni ile ortaya çıkan tüm zarar ve ziyanını, yasal olarak kanıtlanması halinde karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca kişisel verileri kendi bünyesinde bulunduran tarafın da (veri sorumlusu) KVKK hükümlerince de sorumluluğu bulunmaktadır. Bu sorumluluk uyarınca da menfaatleri zarar gören şahsa karşı tanzim yükümlülüğü doğacağı aşikârdır.

10.POLİTAKININ DEVRİ

İşbu Politika veya buna bağlı hak ve yükümlülüklerden hiçbiri, diğer tarafın önceden alınmış yazılı izni olmadan, grup içi Şirketler haricinde, üçüncü bir kişiye tamamen veya kısmen devir ve temlik edilemez.

11.POLİTAKANIN FESHİ

Her bir Taraf, işbu politika ile üstlendiği taahhütlerini, yükümlülüklerini, politika hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde diğer Tarafı, yasal olarak talep edebileceği hakları saklı kalmak suretiyle ve diğer tarafın nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi durumunda ve Politikanın uygulanması sırasında, işbu politikanın muhtelif maddelerinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunulduğunun tespit edilmesi, hallerinde herhangi bir yazılı ihbarda bulunmaksızın politikayı tek taraflı olarak ve tazmin yükümlülüğü söz konusu olmadan fesih edebilir.


Politikanın yukarıda geçen sebeplerden herhangi biri sebebiyle sona ermesi halinde kişisel verileri elinde bulunduran taraf KVKK madde 7 uyarınca; veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Bu Politika burada belirtildiği üzere feshedildiği veya sona erdiği takdirde, bilgiyi açan Tarafa ait olan ve diğer Tarafın elinde bulunan tüm bilgiler ve belgelerin kopyaları, bilgiyi açan Tarafın talebi halinde iade edilecek veya imha edilecektir.

12.ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu politika, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olarak akdedilmiş olup, Taraflar işbu politikanın uygulanması esnasında vuku bulabilecek bütün ihtilafları uzlaşma ve sulh yolu ile halletmek için her türlü çabayı göstereceklerdir. İhtilafların Taraflar arasında sulh yolu ile çözümlenmemesi halinde Tarafların, işbu politikanın ilgili hükümlerine aykırı hareket edildiğine dair iddialarını yargı mercileri nezdinde ileri sürebilme, tazminat talep etme ve dava açma hakkına sahip olup, yetkili mahkeme Zonguldak Mahkemeleri ve Zonguldak İcra Daireleridir.

13. POLİTİKANİN YÜRÜRLÜK TARİHİ, SÜRESİ VE SONA ERMESİ
On dört (13) madde ve altı (6) sayfa ve iki (2) orijinal nüsha olarak hazırlanan işbu politika, taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Taraflar birbirlerinin “Gizli Bilgilerini”, iş bu politikanın konusunu oluşturan iş sona ermiş olsa dahi, süresiz gizli tutmakla yükümlü olduğunu kabul ve beyan etmiştir.